Trà tâm sen [Loại A - Tâm sen to đều không cháy xém]