Dưới đây là các mẫu thiết kế Bộ nhận dạng thượng hiệu là Logo admin sưu tầm 

có thể các logo đó thuộc về bản quyền của cá nhân hoặc doanh nghiệp nào đó. 

Các bạn tham khảo lấy ý tưởng để tạo ra cho mình một biểu tượng thương hiệu riêng. Tránh vi phạm bản quyền sau này ( nếu các bạn lớn sẽ bị kiện ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo dành cho các Farm - nông trại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: tổng hợp internet